Ένα νέο πρόγραμμα «έξυπνης» βοήθειας για 50.000 ευρώ

Γράφει ο Βαγγέλης Ντουράκης
Προβλέπεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του νέου προγράμματος θα φτάσει τα 450 εκατομμύρια ευρώ. Αναφέρεται σε εγγυημένα δάνεια κεφαλαίου κίνησης με τους πιο ευνοϊκούς όρους – μέγιστο ποσό 50.000 ευρώ. Ουσιαστικά, το ειδικό προϊόν θα απευθύνεται σε μικρές / πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή σε επιχειρήσεις με λιγότερους από 50 υπαλλήλους, ο κύκλος εργασιών τους ή το συνολικό ετήσιο υπόλοιπό τους δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Και επιχορήγηση έως και 40.000 ευρώ
Ωστόσο, μέχρι τις δεύτερες 10 ημέρες του Ιανουαρίου, όταν το ειδικό πρόγραμμα αναμένεται να «ανοίξει» με εγγυημένα δάνεια κεφαλαίου κίνησης, το «κενό» καλύπτεται από ένα δωρεάν πρόγραμμα επιχορηγήσεων που «διευθύνεται» από την περιοχή της Αττικής για «υποστήριξη μικρών, πολύ μικρών επιχειρήσεων». επηρέασε την επιδημία COVID-19. ” Η κρατική χρηματοδότηση καλύπτει το κεφάλαιο κίνησης, το οποίο ισούται με το 50% των εξόδων της εταιρείας το 2019, με ελάχιστη επιχορήγηση of 5.000 και μέγιστο 40.000 ευρώ. Στην πραγματικότητα, εκτός από πολύ μικρές εταιρείες με έως και 9 υπαλλήλους, ακόμη και οι αυτοαπασχολούμενοι μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Μια νέα παράταση δόθηκε στα ενδιαφερόμενα μέρη έως τις 20 Ιανουαρίου 2021 (15:00) για να υποβάλουν προτάσεις.

Επιχορηγήσεις: μι:κατάστημα:
Λιανικά ηλεκτρονικά καταστήματα, όπως ασφαλιστές, θεωρίες συνωμοσίας, υπηρεσίες διακόσμησης εκκλησιών και τρυπήματα, αχθοφόροι, αχθοφόροι, παρκαδόροι, μεταξύ πολλών άλλων, ενδέχεται να απαιτούν δωρεάν επιχορήγηση έως και 40.000 ευρώ. Η βασική προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι το άθροισμα των δαπανών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των ακόλουθων κατηγοριών (οικονομικό έτος 2019) ίσο ή μεγαλύτερο από 10.000 ευρώ.

  • Καταναλωτικές αγορές,
  • Αγορές πρώτων υλών και αναλώσιμων,
  • Σχετικά με το συνολικό κόστος των παροχών
  • Το συνολικό ενοίκιο που κατέβαλε η εταιρεία κατά τη διάρκεια του έτους,
  • Γενικά οφέλη για τους εργαζομένους
  • Γενικά διάφορα λειτουργικά έξοδα.

Όσοι ξεκίνησαν τις δραστηριότητές τους πριν από την 1/1/2019 μπορούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα. Το κεφάλαιο κίνησης, το οποίο θα ενισχύσει τους εκλεγμένους, θα πρέπει να δαπανηθεί το 2021. Στη διαδικασία, μέσω αγορών κόστους, και οι επιλεγμένοι πρέπει να συνεχίσουν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες τουλάχιστον έως τις 31/12/2021.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά έως 2: https://www.ependyseis.gr/mis/

Τι πρέπει να προσέξουν οι αιτούντες;
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι γίνονται δεκτές μόνο οι αιτήσεις των εταιρειών που έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία του 2019 · τα ποσά των παραπάνω πεδίων συμπληρώνονται με τα στοιχεία φορολογικής δήλωσης εισοδήματος (κωδικός Ε3 φορολογική χρήση 2019) σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.
Σε περίπτωση που υποβληθεί δήλωση μεταβλητής Ε3 μετά την προθεσμία για την κατάθεση της δήλωσης φόρου εισοδήματος, πρέπει και τα δύο να κατατεθούν για να επαληθευτεί ότι τα ποσά στα πεδία πάνω από τη δήλωση φόρου έχουν χρησιμοποιηθεί πρόσφατα. Διευκρινίζεται ότι σε περιπτώσεις όπου μια εταιρεία δραστηριοποιείται τόσο στην περιοχή της Αττικής όσο και πέραν αυτού, ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση βάσει του Ν. 1599/86, ο οποίος θεωρείται για την αυθεντικότητα της υπογραφής, στον οποίο θα δηλώσει τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για τις δραστηριότητές της. Ίδρυμα / υποκατάστημα στην περιοχή της Αττικής για τον υπολογισμό του ποσού του κεφαλαίου κίνησης σε αυτό το ποσό.
Σε κάθε περίπτωση, ο συντελεστής δεν μπορεί να είναι υψηλότερος από αυτόν που υπαγορεύεται από τον αριθμό των σωρευτικών εργαζομένων στην περιοχή της Αττικής και πέραν αυτού, ο οποίος θα επιβεβαιωθεί κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης.

,Source