Η έγκριση νέων προγραμμάτων NSRF κινείται γρήγορα στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

21 Το Υπουργείο Επενδύσεων ολοκλήρωσε το πρώτο σχέδιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης 2021-2027 (ΕΣΠΑ).

Ο στόχος είναι να αναπτυχθούν ολοκληρωμένα προγράμματα που θα ικανοποιούν τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας, καθώς και την έγκρισή τους έως το 2021 το συντομότερο δυνατό. Προκειμένου να ξεκινήσει η εφαρμογή των πρώτων προοπτικών δράσεων της νέας περιόδου.

Σχόλια և Προτάσεις μπορούν να γίνουν στο [email protected] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΡΘΡΑ

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του ΕΣΠΑ, το προϋπολογισμένο ποσό (Κοινοτικοί πόροι) είναι 21.178. 951. 376 ευρώ συν 5.564.333.462 ευρώ, ποσό στο οποίο γίνεται η εθνική συμμετοχή. Επομένως, οι συνολικοί πόροι του νέου ΕΣΠΑ ανέρχονται σε 26.743.284.838 ευρώ.

Ωστόσο, εκτός από τους 5 κύριους στόχους πολιτικής (BPs), η διανομή περιλαμβάνει επίσης τον ειδικό στόχο του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (TFM), το οποίο σχετίζεται κυρίως με τη Δυτική Μακεδονία και τον νομό Τρίπολης στο πλαίσιο της ερήμωσης, ο οποίος είναι δοκιμασμένος αλλά και τεχνικός. Βοήθεια:

Πρέπει να σημειωθεί ότι η κατανομή σύμφωνα με την SP πραγματοποιήθηκε για κοινοτικά κονδύλια, ενώ η εθνική συνεισφορά κατανεμήθηκε σύμφωνα με το τομεακό και επιχειρησιακό πρόγραμμα. Ο «δικαιούχος» της τρέχουσας κοινοτικής χρηματοδότησης είναι το SP4, το οποίο σχετίζεται με την απασχόληση, την εκπαίδευση και την κοινωνική προστασία.

Πόσο κερδίζει κάθε στόχος πολιτικής;

SP1:

Ο πρώτος στόχος της πολιτικής (IT 1) αφορά την ανταγωνιστική οικονομία, η ψηφιακή μετάβαση αναμένεται να λάβει 4,059 δισεκατομμύρια ευρώ σε κοινοτική υποστήριξη.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, τα έργα που σχετίζονται με το SP1 θα πρέπει να σχετίζονται με τη διασύνδεση της έρευνας με τον κατασκευαστικό ιστό της χώρας, την προσαρμογή στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον της ελληνικής βιομηχανίας, τη δημιουργία αξίας σε όλους τους τομείς της επιχείρησης, την ενίσχυση της καινοτόμου ικανότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, την επέκταση των χρηματοοικονομικών μέσων. δημιουργία ευνοϊκού θεσμικού περιβάλλοντος για εταιρείες, ψηφιακός μετασχηματισμός της ελληνικής δημόσιας διοίκησης κ.λπ.

SP.2:

Το SP2 θα λάβει 4,995 δισεκατομμύρια ευρώ για επιχειρήσεις περιβάλλοντος, ενέργειας και πολιτικής προστασίας. Αυτά τα κεφάλαια θα διατεθούν στην πράσινη οικονομία μέσω καθαρής ενέργειας, πράσινων επενδύσεων, κυκλοφορίας οικονομίας, προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψης, προώθησης της δίκαιης διαχείρισης κινδύνων.

SP.3:

Το SP3 αναφέρεται στις ευρύτερες περιοχές των μεταφορών և ευρυζωνικά δίκτυα, θα λάβει 2.220 δισεκατομμύρια ευρώ. 3 15,3% των πόρων θα δαπανηθούν για αυτόν τον στόχο.

Τα κεφάλαια για το σκοπό αυτό θα κατευθυνθούν στην ανάπτυξη ενός ασφαλούς, συνεκτικού, διαλειτουργικού συστήματος σιδηροδρομικών μεταφορών υψηλής ποιότητας, διασφαλίζοντας την πρόσβαση και τη βέλτιστη χρήση ελληνικών αυτοκινητοδρόμων, λιμένων, αεροδρομίων και κτιρίων. δίκτυο:

Θα δοθεί επίσης έμφαση στην προώθηση ορισμένων μεσοπρόθεσμων πρωτοβουλιών και δράσεων που αποσκοπούν στη δημιουργία ενός σύγχρονου ψηφιακού περιβάλλοντος στη χώρα τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις, επενδύοντας σε ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας, υψηλής ταχύτητας και ανοιχτά ασύρματα δίκτυα. με την ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών δικτύου, συμπεριλαμβανομένων δικτύων οπτικών ινών, δικτύων 5G.

Σ.Π.4:

Το SP4 στους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής προστασίας θα λάβει 6,337 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι πόροι θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ίσων ευκαιριών և Ίση πρόσβαση στην αγορά εργασίας (ιδίως γυναίκες, νέοι, μακροχρόνια άνεργοι) հավասար Κοινωνική ένταξη, ποιότητα education εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, κατάρτιση ահ διά βίου μάθηση, κοινωνική προστασία նյութ Ευπάθεια ευάλωτων ομάδων սոցիալական Φτώχεια ή κοινωνικός αποκλεισμός Συστηματικός εκσυγχρονισμός των σχετικών ιδρυμάτων για την καταπολέμηση της στέρησης.

Ταυτόχρονα, στόχος αυτής της πολιτικής θα είναι να επικεντρωθεί, ιδίως, σε ολοκληρωμένες στέγες και κοινωνικές υπηρεσίες, στην ίση πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης.

Σ.Π. 5:

Το SP5, το οποίο ασχολείται με ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις development αστική ανάπτυξη, θα λάβει 1.145 δισεκατομμύρια ευρώ.

Προτεραιότητα θα δοθεί στην ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής, περιβαλλοντικής και τοπικής ανάπτυξης, με έμφαση στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, την πολιτιστική κληρονομιά, τον τουρισμό και πολλά άλλα.

TDM ειδικού σκοπού:

Ειδικό TDM που θα λάβει 1.320 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για «εξουδετέρωση» ορυκτών καυσίμων

Το TDM επικεντρώνεται στην υποστήριξη της Δυτικής Μακεδονίας, της Πελοποννήσου, της Κρήτης και των περιοχών του Βόρειου και Νοτίου Αιγαίου

Συγκεκριμένα.

· Περιφερειακές μονάδες Κοζάνης և Φλώρινας (PEK, PEF) municip Δήμος Arcadia PE (PEA) Megalopolis (DM), περιοχές που εξαρτώνται άμεσα από τις διαδικασίες εξόρυξης και καύσης λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Περιοχές στην Κρήτη (PC), Νότιο Αιγαίο (PNC) ային Βόρειο Αιγαίο (PVA) περιοχές που εξαρτώνται άμεσα από το μαζούτ և καύση ντίζελ, η οποία θα καταργηθεί σταδιακά.

Τεχνική υποστήριξη

Τέλος, η τεχνική βοήθεια της Κοινότητας ανέρχεται σε 758,7 εκατομμύρια ευρώ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το 2014-2020. Οι θεματικοί στόχοι του 11ου ΠΠ ομαδοποιούνται στους παραπάνω 5 στόχους πολιτικής, ενώ οι 60 επενδυτικές προτεραιότητες ενσωματώνονται σε 35 συγκεκριμένους στόχους, αντίστοιχα.
[32 ειδικούς στόχους κατανεμημένους
στους ΣΠ 1-5, 1 ειδικό στόχο για το Ταμείο
Δίκαιας Μετάβασης (ΤΔΜ) και 2 ειδικούς
στόχους για τα προγράμματα Interreg],

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι μια σημαντική διαφορά μεταξύ των νέων FI είναι η αυξημένη ευελιξία των προγραμμάτων μεταφοράς πόρων. Κατά τον προγραμματισμό ή την αναθεώρηση, ένα κράτος μέλος μπορεί να διαθέσει έως 5% των πόρων του στην κεντρική διεύθυνση և μπορεί να μεταφέρει έως και 20% των πόρων ενός ταμείου σε άλλο: ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής + ΕΚΤ +. ,

Επιπλέον, μπορεί να μεταφέρει έως και 15% των πόρων από τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές σε μεταβατικές περιοχές ή σε πιο ανεπτυγμένες περιοχές.

,Source