ΟΑΕΔ. Επίδομα 2.520 ευρώ για 10.000 άνεργους. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι;

Οι άνεργοι δικαιούχοι που μπορούν να εγγραφούν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις

Η συνολική ποσότητα 48,78 εκατομμύρια ευρώ θα κοινοποιηθεί ΟΑΕΔ σε: 10.000 άνεργοι δικαιούχοιΗ συγκεκριμένη λέξη αφορά αυτό Περίληψη ի: ΟΑΕΔ ανήσυχος άνεργος Από 30 έως 49 ετών στους τομείς της βιομηχανίας μεταποίησης, των κατασκευών, της υγείας, της ευημερίας, του τουρισμού, των τεχνικών επαγγελμάτων τροφίμων.

Σε: Δικαιούχοι άνεργοι ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔΕίτε λαμβάνουν επιδόματα ανεργίας είτε όχι, είναι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης.
  • Έχουν ημερομηνία 1/10/1971 έως 31/12/1990. Δηλώνεται ότι στην αρχή της παρέμβασης, δηλαδή κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο δικαιούχος πρέπει να είναι άνω των 30 ετών, έως 50 ετών.
  • Να είστε τουλάχιστον υποχρεωτικός απόφοιτος γυμνασίου. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που αποκτήθηκε δίπλωμα υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλης ισοδύναμης ή υψηλής ποιότητας στο εξωτερικό, απαιτείται επίσημη πράξη αναγνώρισης μετάφρασης.
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους έως την 1η Φεβρουαρίου

Ποσό παροχών:

Κάθε δικαιούχος που έχει ολοκληρώσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα և σχετικές συμβουλευτικές υπηρεσίες և γνώσεις services υπηρεσίες πιστοποίησης δεξιοτήτων είναι επιλέξιμος για ένα γενικό επίδομα κατάρτισης χωρισμένο σε θεωρία (200 ώρες Χ 5 ευρώ / ώρα = 1000 ευρώ) benefit παροχή πρακτικής (380 ): ώρα X 4 ευρώ / ώρα = 1.520 ευρώ), δηλαδή η συνολική αξία φτάνει τα 2.520 ευρώ.

,Source