Τι θα λάβουν 10.000 άνεργοι από την ΕΣΣΔ;

Του: Αλεξάνδρα Γκίτσι

Η νέα δημοσιονομική δράση 48 48,88 εκατομμυρίων NSRF στοχεύει σε 10.000 άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ στα τεχνικά επαγγέλματα τροφίμων / μεταποίησης / βιομηχανίας, κατασκευών, υγείας, ευημερίας, τουρισμού ηλικίας 30-49 ετών.

Όσοι ενδιαφέρονται πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους έως την 1η Φεβρουαρίου στον ειδικό ιστότοπο http://www.voucher.gov.gr/.

Άνεργοι που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις μπορούν να συμμετάσχουν στο Μητρώο Δικαιούχων

I. Εγγραφείτε στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα από το εάν λαμβάνουν επιδόματα ανεργίας ή όχι, կրթ χωρίς εκπαίδευση, απασχόληση և κατάρτιση.

ΙΙ. Έχουν ημερομηνία 1/10/1971 έως 31/12/1990. Δηλώνεται ότι στην αρχή της παρέμβασης, δηλαδή κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο δικαιούχος πρέπει να είναι άνω των 30 ετών, έως 50 ετών.

III. Να είστε τουλάχιστον υποχρεωτικός απόφοιτος γυμνασίου. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που αποκτήθηκε δίπλωμα υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλης ισοδύναμης ή υψηλής ποιότητας στο εξωτερικό, απαιτείται επίσημη πράξη αναγνώρισης μετάφρασης.

Πόσο είναι το όφελος;

Κάθε δικαιούχος που έχει ολοκληρώσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα և σχετικές συμβουλευτικές υπηρεσίες և γνώσεις services υπηρεσίες πιστοποίησης δεξιοτήτων είναι επιλέξιμος για ένα γενικό επίδομα κατάρτισης χωρισμένο σε θεωρία (200 ώρες Χ 5 ευρώ / ώρα = 1000 ευρώ) benefit παροχή πρακτικής (380 ): ώρα X 4 ευρώ / ώρα = 1.520 ευρώ), το συνολικό κόστος είναι 2.520 ευρώ.

,Source